True
Product Image

กลไกระดมทุนใหม่เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสาธารณะของกลุ่มคนชายขอบในเขตภาคเหนือตอนบน New Crowd Sourcing Mechanism for Improving Quality of Life of Northern Thailand marginal People

55,000.00 ฿ 55,000.00 ฿

กลไกระดมทุนใหม่เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสาธารณะของกลุ่มคนชายขอบในเขตภาคเหนือตอนบน New Crowd Sourcing Mechanism for Improving Quality of Life of Northern Thailand marginal People

1
ยอดบริจาค: 110,000.00 ฿
เป้าหมาย: 150,000,000.00 ฿

Progress: 0%

วันที่สิ้นสุด: 19/04/2024

การนำกิจการเพื่อสังคมเพื่อเป็นแนวทางของธุรกิจที่ดำเนินการโดยมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมควบคู่ไปด้วยกับการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม จะเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยอาศัยกลไกหลัก โดยการระดมทุนสาธารณะ (Crowdfunding) เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งภายใต้งานของกองทุน โดยการระดมทุนเพื่อสังคมอาจสามารถกระทำได้ผ่านหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ (1) การระดมทุนในรูปแบบการรับบริจาค (Donation-based Crowdfunding) (2) การระดมทุนในรูปแบบเพื่อแลกกับสินค้า บริการ หรือของที่ระลึก (Reward-based Crowdfunding) (3) การระดมทุนในรูปแบบหลักทรัพย์ (Investment-based Crowdfunding) ปัญหาที่รอการแก้ไขควรได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด โดยการแก้ไขปัญหานั้นต้องทราบและเข้าใจปัญหาเชิงพื้นที่ประกอบกับการนำการระดมทุนสาธารณะ (Crowdfunding) โดยการใช้แพลทฟอร์มการระดมทุนสาธารณะ (Crowdfunding) เข้ามาเป็นตัวช่วยในการยกระดับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมจึงเป็นหนึ่งทางออกเพื่อพัฒนาหรือช่วยเหลือในคนพื้นที่ให้หลุดพ้นจากปัญหาเรื้อรัง (Chronic Problem) ที่รอการแก้ไขมาอย่างยาวนาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและรวบรวมความต้องการ การพัฒนาเชิงพื้นที่ของคนชายขอบในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย
2. เพื่อออกแบบเครื่องมือการระดมทุนที่นำไปสู่การจัดการสวัสดิการภาครัฐแก่กลุ่มคนชายขอบในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย
3. เพื่อทดสอบเครื่องมือการระดมทุนและการจัดสวัสดิการภาครัฐให้กับกลุ่มคนชายขอบไปปรับใช้ในพื้นที่ศึกษา 8 จังหวัด

Days
:
Hours
:
Mins
:
Secs
  • พื้นที่คาร์บอนเครดิต 1 ไร่

ไม่มีการรวมนี้


พื้นที่คาร์บอนเครดิต 1 ไร่: 55,000

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.