True

ร่วมปัน

ร่วมปัน คือ พื้นที่ร่วมที่ทำให้เกิดการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง เราเชื่อว่าทุกแนวทางของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดจากการร่วมการแบ่งปัน ทั้งในส่วนของแนวคิดหรือโครงการและในส่วนของการร่วมระดมทุนเพื่อให้แนวคิดในการเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถบรรลุผลเป็นจริงได้ การร่วมกันจึงเป็นมากกว่าแพลตฟอร์มการร่วมลงทุนแต่หมายถึงการร่วมสร้างเสริมศักยภาพของสังคมในการร่วมกันขับเคลื่อนสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของเรา


ริเริ่มร่วมปัน

แพลตฟอร์มระดมทุนสำหรับร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง เปิดพื้นที่และรวบรวมให้แนวคิดของโครงการต่างๆที่มีประโยชน์ได้ระดมเงินทุนสำหรับการขับเคลื่อนโครงการ ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจร่วมบริจาคหรือระดมทุนเพื่อเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนโครงการตามความสนใจ สร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน

สังคมและความร่วมมือ

การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมอย่างนับรวมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เสริมสร้างสมรรถนะในการขับเคลื่อนการพัฒนามิติต่างๆด้วยความสนใจและเรียนรู้ร่วมกัน บนพื้นฐานของความเข้าใจ ลดความเหลื่อมล้ำ และการสร้างความเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่น่าอยู่ ยุติธรรม และยั่งยืน


ความรู้และนวัตกรรม

การรวบรวมสืบค้นสู่การยกระดับความรู้ให้พัฒนาและขยายผลสู่สาธารณะ ประยุกต์หาแนวทางในการขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงในรูปแบบของแนวคิดเชิงนวัตกรรม ทั้งมิติของของเทคโนโลยีไปจนถึงนวัตกรรมทางสังคม เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วยความรู้ที่ประยุกต์สู่การนำมาใช้อย่างเข้าใจและเข้าถึง

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสุขภาพของคนกับสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน อันเป็นฐานของคุณภาพชีวิตที่ดี ความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้สุขภาพทั้งทางกายและจิตใจของคนขับเคลื่อนผสานกันอย่างสมดุล รวมไปถึงการพัฒนาสภาวะแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติให้ยั่งยืน เพื่อสร้างนิเวศน์ที่มีประสิทธิภาพของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม

 


เศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดี

การขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงด้วยการพัฒนายกระดับศักยภาพทางการเงิน ที่สัมพันธ์กันทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การพัฒนาต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ การผลิต การขนส่ง การตลาด การสร้างรูปแบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง การสร้างการเรียนรู้ในการหาช่องทางของทุนและการร่วมลงทุน การยกระดับทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า ส่งผลไปถึงการแบ่งปันผลกำไรสู่ครัวเรือนและสังคมอย่างทั่วถึง

เมืองน่าอยู่

การสร้างกระแสของความเปลี่ยนแปลงต่อมุมมองของการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของคนกับเมืองที่อาศัยอยู่ ให้เกิดพื้นที่ที่ส่งเสริมการอยู่อาศัยที่ดีและมีองค์ประกอบที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิต อันเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในด้านอื่น อันเกิดจากการที่เมืองที่อาศัยอยู่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยผลักดัน ทั้งยังรวมไปถึงการส้รางความยั่งยืนของการขับเคลื่อนเมืองบนความสัมพันธ์จากทั้งอดีต ปัจจุบัน และนำไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ร่วมกัน

 


การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวและบริการที่เป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาและการสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่พื้นที่ ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะกิจกรรมหลักคือการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการสร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยการใช้คุณค่าและวัฒนธรรมเป็นฐาน อันเป็นการสร้างการเติบโตโดยประยุกต์สืบทอดรากฐานทางประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจของชุมชน บอกเล่าผ่านกระบวนการกิจกรรมท่องเที่ยวที่เปี่ยมด้วยคุณค่า รวมถึงการกำหนดรูปแบบและการคัดสรรนักท่องเที่ยวคุณภาพที่พื้นที่สามารถรองรับได้อย่างเหมาะสม

โรคอุบัติใหม่และภัยพิบัติ

จากความไม่แน่นอนและความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบเป็นวงกว้างของโรคอุบัติใหม่และภัยพิบัตรในรอบหลายปีที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่สังคมควรต้องตระหนักถึงมุมมองต่อการรับมือจากความเสี่ยงเหล่านี้ การเรียนรู้เข้าใจในการอยู่ร่วมกันและสมรรถนะความหยุ่นตัวต่อการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อการตอบสนองความเสี่ยงที่ไม่จำกัดเพียงแค่การตั้งรับและแก้ปัญหาแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่รวมไปถึงการเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ รวมไปถึงการสร้างบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา เพื่อบ่มเพาะให้สังคมมีทักษะในการปรับตัวและเตรียมความพร้อมต่อความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นต่อไป

 

Expertise, commitment, and value. It's our mission to consistently provide these to our clients.


Wendy Stratford, CEO


Clarico-Text-Image

My Heading 2

บอกผู้ชมให้ทราบถึงสถานที่ติดต่อคุณ 

123 ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 50410 

เวลาทำการ 

บอกให้ผู้ชมของคุณรู้ว่าคุณพร้อมแล้วสำหรับการทำธุรกิจ! 

คุณสามารถเพิ่มเวลาทำการของคุณที่นี่


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.