True
แผนการใช้เงินโครงการสร้างศูนย์เรียนรู้และดูแลสุนัขบ้านหมายิ้ม

หลังจากการปิดระดมทุนจากเทใจ โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้และดูแลสุนัขบ้านหมายิ้ม ได้รับเงินบริจาคโครงการทั้งหมด 314,525 บาท โดยมูลนิธิบ้านหมายิ้มจะนำเงินบริจาคไปสมทบการก่อสร้างสร้างศูนย์ดูแลสุนัขบ้านหมายิ้ม  ที่ก่อสร้างแล้ว 90% และคงเหลือการชำระเงินในงวดสุดท้าย ซึ่งเป็นค่าก่อสร้าง งานฉาบ และงานก่ออิฐ เมื่อก่อสร้างเสร็จมูลนิธิฯ จะดำเนินการย้ายสุนัขของมูลนิธิฯที่ดูแลอยู่ 500 กว่าตัว เข้ามาอยู่ในศูนย์ฯ แห่งนี้


มอบทุนการศึกษาให้เด็ก ม.2 และ ม.3 ในภาคอีกสาน จำนวน 151 ทุน

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.